Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Sekä kuntalain että terveydenhuoltolain perusteella hyvinvoinnin edistäminen on kunnan merkittävä perustehtävä. Hyvinvoinnin edistäminen kuuluu kunnan kaikille toimialoille ja sen asema korostuu entisestään sosiaali- ja terveysalan palvelujen siirtyessä maakuntahallintoon. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen onkin nostettu Porin ohjelmapoliittisessa työssä keskeiseen asemaan sivistys- ja elinkeinopoliittisen ohjelman rinnalle.

Kaupunkimme hyvinvointiohjelma vuosille 2016-2025 mukaan hyvinvointiin sisältyy terveys, materiaalinen hyvinvointi ja koettu elämänlaatu. Ohjelman tavoitteina on 1. viihtyisä ja turvallinen elinympäristö 2. kuntalaisia osallistava ja aktivoiva toiminta 3. terveelliset elintavat.

Hyvinvointikertomus, joka nyt on tarkastelun kohteena, on merkittävä kunnallisen johtamisen työväline ja siinä esitetyt puutteet ja kehittämisehdotukset on otettava huomioon seuraavien valtuustokausien suunnittelussa.

Vihreä valtuustoryhmä kiinnittää huomiota seuraaviin hyvinvointikertomuksesta nouseviin teemoihin:

Hyvinvointikertomuksessa todetaan, että kaikilla lapsilla on subjektiivinen oikeus kunnalliseen varhaiskasvatukseen. Hyvinvointiohjelman laadinnan jälkeen päivähoito-oikeutta on rajoitettu hallituksen toimesta. Pori-sopimuksessa tavoite subjektiivisesta oikeudesta varhaiskasvatukseen on kuitenkin haluttu säilyttää. Vihreän valtuustoryhmän tavoitteena on, että kaikilla lapsilla, siis myös kotona olevien lapsilla, pitäisi olla täysimääräinen oikeus maksuttomaan varhaiskasvatukseen. Vain tällainen kaikille yhdenvertainen oikeus takaa lapsille tasa-arvoiset lähtökohdat koulutukseen ja myöhempään menestymiseen elämässä.

Huolestuttavaa on, että kertomuksen mukaan nuorten psyykkinen oireilu Porissa on lisääntynyt ja psykiatrian avohoitokäyntien määrä lisääntynyt.

Yli puolet lukiolaisista kokevat, etteivät opettajat ole kiinnostuneita opiskelijan kuulumisista. Ammatillisen koulutuksen opiskelijat eivät tiedä, miten voivat vaikuttaa oppilaitoksensa asioihin ja lähiopetuksen vähentymisestä ollaan huolissaan. Opiskelijoiden kokemukset yksinäisyydestä toisella asteella ovat surullisia, ja liittyvät muun muassa yhteisöllisyyden puutteeseen oppilaitoksissa.

Tämän vuoksi muun muassa koulujen oppilashuoltoa pitäisi tehostaa niin, että kaikilla koulutusasteilla oppilailla olisi riittävästi oppilashuollon henkilöstöä käytössä; koulukuraattori, psykologi ja terveydenhoitaja muodostavat yhdessä opetushenkilöstön kanssa tärkeän moniammatillisen tiimin, joka pitäisi olla jokaisessa oppimisympäristössä helposti saavutettavissa. Pulmana on se, ettei esimerkiksi koulupsykologeja ole riittävästi, ammattikorkeakoulusta psykologin panos puuttuu kokonaan.

Koululaisten, opiskelijoiden ja henkilökunnan oikeus on työskennellä terveissä koulurakennuksissa. Sisäilmaongelmat ovat merkittävä ongelma porilaisissa kouluissa. Niistä on viestittävä avoimesti ja ne on otettava käsittelyyn asian vaatimalla vakavuudella. Pori on päättänyt osallistua Turun yliopiston sisäilmatutkimushankkeeseen ja vihreä valtuustoryhmä edellyttääkin, että kouluissa ja päiväkodeissa tehdään oirekyselyt kokemusten selvittämiseksi.

Hyvinvointikertomuksessa on niukasti raportoitu ikäihmisten hyvinvoinnista, vaikka ikäihmisten osuus kuntalaisten kokonaismäärästä kasvaa lähivuosina huikeasti. Laitospaikkoja on purettu ja puretaan, jolloin kotona hoitoa saavien ikäihmisten määrä lisääntyy. Kotihoitoa on kehitettävä nykyisestä tasosta, sen laatua on parannettava ja kotihoitajien määrää lisättävä.

Vihreä valtuustoryhmä pitää hyvinvointikertomusta erittäin tärkeänä ja painottaa, että toimialoilla ja poliittisessa päätöksenteossa huomioidaan kertomuksen havainnot ja korjataan esitetyt epäkohdat.

Vihreä valtuustoryhmä ehdottaa, että hyvinvointikertomuksen ja myös henkilöstöraportin esittämistä aikaistettaisiin niin, että ne ehtisivät tarkastuslautakunnan kesäkuussa esitettävän arviointikertomuksen osamateriaaliksi. Tarkastuslautakunnan tehtävä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko kunnan toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Hyvät valtuutetut, vihreä valtuustoryhmä esittää hyvinvointiraportin hyväksymistä ja siinä esitettyjen havaintojen huomioon ottamista kaupungin toimialojen ja kaupunkikonsernin toiminnassa soveltuvin osin.