Hyvä puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut,

Olemme hyväksymässä 10 vuoden vuokrasopimusta, jonka kokonaisarvo kaupungille on lähes kaksi miljoonaa €. Tämän summan kaupunki siis sitoutuu tällä päätöksellä maksamaan vuokraa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Kymmenen vuotta on pitkä aika ja siinä ehtii realisoitua rakentamisen aikana mahdollisesti tehdyt kosteustekniset laiminlyönnit sisäilmaongelmina.

Pidän tärkeänä, että tällaisiin pitkiin vuokrasopimuksiin sisällytettäisiin oma pykälänsä sisäilmaongelmien varalle. Lainsäädäntö toki sanoo, että vuokrattavan kiinteistön on oltava käyttökelpoinen, mutta todistustaakka käyttökelvottomuudesta jää vuokralaiselle. Käytännössä vuokralaisen on lähes mahdotonta osoittaa vakavienkaan sisäilmaongelmien johtavan rakennuksen käyttökelvottomuuteen. Kun vuokrasopimukseen lisätään pykälä, joka velvoittaa vuokranantajaa välittömiin toimiin ongelman syyn selvittämiseksi ja poistamiseksi, näyttötaakkaa saadaan siirrettyä ainakin osittain vuokranantajalle. Sopimus pitäisi olla myös irtisanottavissa, jos vuokranantaja laiminlyö tämän selvitys ja korjausvelvollisuutensa.

Tähän käsittelyssä olevaan vuokrasopimukseen tällaista pykälää ei kuulemma voida enää sisällyttää aikataulusyistä, mutta jatkossa toivon, että sisäilmapykälä otettaisiin vakiovaatimuksena kaikkiin kaupungin tekemiin pitkiin vuokrasopimuksiin. Siksi jätänkin asiaa koskevan toivomusponnen.

Toivomusponsi: Esitän, että kaupunki ottaa käytännöksi tehdessään pitkiä vuokrasopimuksia erityisen pykälän lisäämisen mahdollisesti käytön aikana ilmenevien sisäilmaongelmien varalle. Pykälän tulisi velvoittaa vuokranantajaa ryhtymään välittömästi selvittämään ja poistamaan sisäilmaongelman syytä. Vuokralaiselle tulee kirjata myös oikeus sopimuksen irtisanomiseen, mikäli vuokranantaja laiminlyö tämän velvollisuutensa.