Arvoisa puheenjohtaja hyvät valtuutetut,

Hyvinvointikertomus on yksi niistä strategisen johtamisen työkaluista, joita meillä valtuutetuilla on käytettävissä. Olemme valtuustokauden alussa asettaneet hyvinvointiohjelmassa strategisia tavoitteita, joiden toteutumista tässä raportissa tulisi arvioida. Hyvinvointikertomuksen tulisi siis luoda selkeä kuva siitä, kuinka valtuuston linjaamissa, hyvinvointia edistävissä toimissa on onnistuttu. Olemme hyvinvointiohjelmassa asettaneet myös mittareita, joiden avulla tavoitteiden saavuttamista voidaan arvioida. Vain mittaamalla voimme tietää, onko tavoitteisiin päästy.

Yhdeksi tavoitteeksi on asetettu terveellinen ja turvallinen toimintaympäristö, jota edistetään mm. turvaamalla hyvä sisäilma kaupungin käytössä olevissa rakennuksissa. Jotta voimme tietää, onko hyvää sisäilmaa kyetty tarjoamaan kaupunkilaisille, olemme asettaneet mittariksi rakennusten käyttäjien kokemukset sisäilmasta eri vuodenaikoina sekä tehtyjen haittailmoitusten määrän. Hyvinvointiraportin toteuma-sarakkeessa, sivulla 65 ei puhuta mitään käyttäjien kokemuksista tai edes haittailmoituksista. Siellä puhutaan vain sisäilmatyöryhmän toiminnasta. Työryhmä käsittelee ongelmakohteita kokouksissaan ja antaa suosituksia. Tästä on vielä pitkä matka siihen, että rakennusten käyttäjien hengittämän sisäilman laatu todella paranee. Raportissa sanotaan myös, että investointeja toteutetaan työohjelman mukaan. Mutta auttavatko työohjelman mukaiset investoinnit varmasti parantamaan sisäilman laatua? Tätä ei raportissa kerrota.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun kritisoin meille tuotetun tiedon laatua. Miksi meille valtuutetuille ei tuoteta sitä tietoa, minkä olemme strategisessa linjapaperissa määritelleet onnistumisen mittariksi? Syy voi olla se, että ei haluta paljastaa epäonnistumisia tai sitten se, että siihen ei ole resursseja. Mutta miksi tämän tiedon tuottamiseen vaadittavia resursseja ei ole huomioitu budjettiesityksissä? Valtuuston hyväksymien linjapapereiden pitäisi ohjata kaupungin johtamista, myös budjetin valmistelua. Nyt näin ei näytä olevan. En voi kuin todeta, että kaupungin strateginen johtaminen on rikki.

Ajattelin ensin vaatia tämän hyvinvointiraportin palauttamista valmisteluun, jotta siihen voidaan täydentää vaaditut mittaritiedot. Valtuustokausi on kuitenkin lopuillaan, eikä tätä raporttia ole mahdollista käsitellä enää tällä valtuuston kokoonpanolla, joten en esitä palautusta. Toivon kuitenkin, että seuraavaan valtuuston kokoukseen todennäköisesti tuotava hallintosäännön päivitys tai sen liitteeksi valmisteltava hyvä hallintotapa sisältää myös kuvauksen siitä, kuinka Porin strateginen johtaminen toimii. Vain kirjaamalla käytännöt ylös, niitä voidaan tulevaisuudessa kehittää.